.RU

Застосування експертних систем у медицині

Вступ

Експертні системи — це програмні комплекси, що акумулюють досвід спеціалістів у деякій предметній області з метою його (досвіду) тиражування для консультацій менш кваліфікованих користувачів. Розробка ЕС — це галузь інформатики, що активно розвивається та спрямована на використання ЕОМ для обробки інформації у тих галузях науки та техніки, де традиційні математичні моделі моделювання малопридатні, де важливі смислова та логічна обробка інформації, досвід експертів. Експертні системи досить молоді—перші системи такого роду з'явилися у США в середині 70-х років. Натепер у світі нараховується декілька тисяч промислових ЕС, що дають поради при керуванні складними пунктами диспетчерів, постановці медичних діагнозів, пошуку несправностей у електронних пристроях тощо. Зараз легше назвати області, де ЕС не використовуються, ніж ті, де вони вже використовуються.

Головна відмінність ЕС від інших програмних засобів — це наявність бази знань, у якій знання зберігаються у вигляді записів на деякій мові представлення знань (МПЗ), що дозволяє легко змінювати та доповнювати базу знань у формі, що зрозуміла спеціалістам — розробникам ЕС. У звичайних програмах знання зашиті у алгоритм і тільки програміст (автор програми) може їх корегувати (якщо згадає, як побудована його програма).

До останнього часу саме різні МПЗ були центральною проблемою при розробці ЕС. Зараз існують десятки мов або моделей представлення знань. Найпоширеніші з них: продукції, семантичні мережі, фрейми, обчислення предикатів 1-го порядку, ОО мови програмування тощо. Для цих моделей існує відповідна математична нотація, розроблені системи програмування, що реалізують ці МПЗ. Вибір конкретної моделі визначається структурою знань у конкретній предметній області. Спочатку необхідно визначити цю структуру. Конкретизація елементів знань та їх взаємозв‘язків відбуваються у безпосередньому контакті зі спеціалістами предметної області — експертами. Цей процес називається здобуттям знань, а розробники ЕС, що займаються саме здобуттям та структуруванням знань, називаються інженерами по знаннях.

Одразу визначимо ті предметні області, де має сенс виділяти знання. Це області, де переважає емпіричне знання, де накопичення фактів випереджає розвиток теорії (медицина, геологія, фінанси тощо). Такі добре структуровані області як математика, фізика, теоретична механіка, мають у своїй основі розвинений математичний апарат для опису своїх закономірностей, що дозволяє проводити машинне моделювання з використанням традиційного алгоритмічного програмування (без виділення рівня знань). Знання важливі там, де визначення розмиті, поняття змінюються, ситуації залежать від багатьох контекстів, де є велика невизначеність, нечіткість інформації. Загалом, знання — це основні закономірності предметної області, що дозволяють людині вирішувати конкретні виробничі, наукові та інші задачі, тобто факти, поняття, взаємозв‘язки, оцінки, правила, евристики (фактичні знання), а також стратегії прийняття рішень у цій області (або стратегічні знання).


1. Приклади застосування експертних систем у медицині

Одна з найбільш ранніх і відомих медичних EC MYCIN фрагментарно розглядалася у попередніх розділах. Тут будуть стисло розглянуті деякі EC медичного призначення, ті, що стали вже класичними, і сучасні.

EC стеження за станом післяопераційних хворих

Система VM призначена для стеження за станом післяопераційних хворих, яким необхідний апарат штучного дихання. Система визначає тип апарата штучного дихання і режими його роботи у залежності від розвитку захворювання та реакції організму на терапевтичні дії. Система реалізує роботу з даними, то змінюються в часі (динамічна система). Представлення системи про час обмежені тільки поточним і попереднім станами.

Знання в системі представлені у вигляді таких типів правил: переходу, ініціалізації, стану та лікування. Система постійно отримує нові покази приладів і запускає в дію всі свої правила.

Правила переходу визначають моменти зміни стану хворого, колі необхідно змінити порядок стеження за ним. Моменти зміни стану визначаються за виходом показників за заздалегідь установлені межі.

За допомогою правил ініціалізації установлюється новий контекст, тобто нові значення, які очікуються.

Після встановлення контексту правила стану визначають нову поведінку системи, поки контекст не зміниться. Незважаючи на те, що покази приладів постійно змінюються, система виконує зміну контексту тільки тоді, коли це буде достатньо обґрунтовано за правилами переходу.

Правила лікування визначають потрібні режими роботи апарату штучного дихання.

Приклади правил експертної системи VM.

Правило 1: якщо серцевий ритм є прийнятним, і частота пульсу не змінилася більше ніж на 20 ударів/хв протягом 15 хвилин, і середній артеріальний тиск є прийнятним, і середній артеріальний тиск не змінився більш ніж на 15 мм рт.ст. протягом 15 хвилин, і кров'яний тиск систоли є прийнятним, то гемодинаміка є стійкою.

Правило 2: якщо хворий переведений з VOLUME на CMV, або хворий переведений з ASSIST на CMV, то очікується, що: прийнятний середній тиск повинен бути в межах 75... 110, прийнятний серцевий ритм - 60... 110, вміст С02 у видиху -28...42.

Правило 1 стосується хворих, що знаходяться на різних режимах штучного дихання (VOLUME, CMV ASSIST і Т-РІЕСЕ), правило 2 - всіх хворих, що знаходяться на режимі контрольованої примусової вентиляції (CMV).

Правило 1 ілюструє, як керуюча система стежить за станом хворого, застосовуючи терміни, значення яких міняється залежно від клінічного контексту (наприклад, "прийнятне"). Правило 2 показує як система використовує свої сподівання в деякому контексті, щоб точно визначити значення термінів (наприклад, "прийнятний середній артеріальний тиск").

EC аналізу причин гіпертонії

Постановка задачі. Від гіпертонії страждає близько 10% населення Землі. Причини підвищення артеріального тиску дуже різноманітні - більше ЗО основних захворювань. Складність діагностики цих захворювань полягає в тому, що вони можуть стосуватися компетенції фахівців з різних галузей медицини: нефрології, ангіології, урології тощо. Тому створення EC, яка містила б знання кращих спеціалістів з різних галузей медицини, зв'язаних з гіпертонією, надає суттєву допомогу в підвищенні рівня діагностики вказаних захворювань.

Система МОДИС призначена для діагностики різних форм симптоматичної гіпертонії.

Система МОДИС може використовуватись як у поліклініках загального профілю, так і в спеціалізованих клініках. Очевидно, що рівень доступної інформації про хворого в цих закладах різний. В поліклініці терапевту доступна інформація більш загального характеру: скарги хворого, дані зовнішнього огляду, історія хвороби та результати загальних аналізів. Таким чином, на основі інформації загального характеру ЕС повинна звузити коло можливих захворювань і вибрати з них найбільш імовірні. ЕС дає рекомендації до яких спеціалістів звернутися хворому, скерувати на спеціальні дослідження.

При використанні ЕС у спеціалізованих клініках доступна більш детальна інформація, тобто дані спеціальних досліджень (наприклад, аортографії або внутрішньовенної урографії). В цьому випадку ЕС повинна поставити більш точний аналіз.

Основні концепції, з якими працює експерт у даній системі, - це захворювання, їх форми і групи, симптоми, дані лабораторних досліджень тощо. Для їх опису використовуються знання трьох видів:

описові знання, які використовуються експертом для опису відношень між поняттями. Наприклад, таке поняття, як систолічний тиск, пов'язане в експерта з додатковою інформацією. Так, він знає, що систолічний тиск може знаходитися в межах від 50 до 350, знає, що систолічний тиск завжди більший від діастолічного тощо;

знання про те, як експерт виводить нові твердження на основі аналізу деякої інформації. Експерт використовує ці знання для постановки діагнозу. Характерним прикладом цього виду знань є таке діагностичне правило: "Якщо хворий молодого віку і у нього спостерігаються пароксизми тиску, а результати гормональних досліджень крові показують збільшений більш ніж у два рази вміст катехоламінів, то у хворого, найімовірніше, феохромоцита";

знання про те, як експерт вибирає найперспективніші шляхи пошуку. Ці знання, подані у вигляді правил, дозволяють експерту не розглядати малоймовірні гіпотези, а тільки найбільш імовірні. Такі знання належать до метарівня, оскільки визначають деяку схему використання знань першого і другого рівнів. Приклад такого правила: "Якщо хворий має суттєві зміни в аналізах сечі, то насамперед потрібно підозрювати нефрологічну природу гіпертонії".

Представлення знань. Знання в системі МОДИС зберігаються у вигляді правил. Ліва частина правил (предикати) записується у формі, близькій до природомовної, наприклад "Якщо характер підвищення артеріального тиску пароксизмальний". Предикати в лівій частині правил можуть з'єднуватися логічними операціями диз'юнкції, кон'юнкції і заперечення.

Для запису правих частин правил використовуються процедури. Так правило з правою частиною типу "..., то у хворого феохромоцита" можна подати у вигляді процедури "зробити висновок: у хворого феохромоцита", а правило виду "..., то розглядати нефрологічну групу захворювань" у вигляді " активізувати нефрологічну групу".

Функціонування системи. Робота ЕС МОДИС починається зі збору початкової інформації, до якої належать анкетні дані хворого, його скарги, історія хвороби, симптоми та лабораторні аналізи. На екрані дисплея, перед яким сидить користувач, з'являються запитання і можливі відповіді на них.

Якщо запитання або відповіді незрозумілі, користувач може отримати додаткову інформацію. Відповіді, які вводить користувач, перевіряються системою і, якщо виявлені суперечності, ЕС сигналізує про це.


zayavka-dlya-uchastiya-v-iii-oblastnom-festivale-teatrov-malih-form-soderzhanie.html
zayavka-na-bronirovanie-turistskih-uslug-uchebnoe-posobie-izdatelstvo-tpu-tomsk-2005.html
zayavka-na-obuchenie-v-20122013-uchebnom-godu.html
zayavka-na-poluchenie-knig-iz-fonda-oblastnoj-nauchnoj-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-zdravoohraneniya-samarskij-oblastnoj.html
zayavka-na-professionalnuyu-perepodgotovku-vrachej-kurganskoj-oblasti-v-ramkah-programmi-modernizacii.html
zayavka-na-tehnologicheskie-karti-zakazchik-tehnologicheskih-kart.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-osnove-kommunisticheskoj-nravstvennosti-lezhit-borba-za-uskorenie-i-zavershenie-kommunizma.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/upravlenie-kachestvom-i-konkurentosposobnost-produkcii.html
 • essay.bystrickaya.ru/deti-volki-deti-pandi.html
 • klass.bystrickaya.ru/analiz-raboti-mo-fito-2009-2010gg-mo-fito-v-tekushem-god.html
 • uchit.bystrickaya.ru/sutra-o-cvetke-lotosa-chudesnoj-dharmi-stranica-17.html
 • institute.bystrickaya.ru/filosofiya-etika-byulleten-novoj-literaturi-postupivshej-v-fond-nauchnoj-biblioteki-chgpu.html
 • desk.bystrickaya.ru/ochagovij-tuberkulez-infiltrativnij-tuberkulez.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabota-administrativnogo-soveta-programma-razvitiya-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-2-na-2011-2016-god-shkola.html
 • shpora.bystrickaya.ru/yu-n-bagrova-sozdanie-tehnoparka-v-sfere-visokih-tehnologij.html
 • predmet.bystrickaya.ru/resheni-e-stranica-14.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/federalnie-normi-i-pravila-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoj-energii-stranica-4.html
 • turn.bystrickaya.ru/orinbor-aza-avtonomiyasini-tish-astanasini-tarihina-totalu.html
 • bukva.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-556-088-re-stranica-5.html
 • knigi.bystrickaya.ru/repertuarnij-plan-s-1-po-31-marta-2012-goda-teatralnie-uroki-spektakli.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskij-centr-suo-stranica-8.html
 • predmet.bystrickaya.ru/socialnij-pasport-doklad-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-3.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/shukshin-v-m-mir-geroev-shukshina.html
 • reading.bystrickaya.ru/krug-3-boj-o-4-temi-krug-1-boj-a-4-temi.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vserossijskaya-ochno-zaochnaya-konferenciya-aktualnie-problemi-sovremennoj-pedagogiki-i-psihologii-.html
 • institut.bystrickaya.ru/tezisnij-plan-vvedenie-istoricheskie-usloviya-predprinimatelstva-v-rossii-usloviya.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kartochka-na-vopros-9-o-e-shumilova.html
 • pisat.bystrickaya.ru/trifon-neputyovij-stranica-4.html
 • literatura.bystrickaya.ru/spisok-novoj-literaturi-postupivshej-v-biblioteku-stranica-5.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kratkaya-harakteristika-tovara-i-kolichestvo-tovara-sm-v-konkursnoj-dokumentacii-v-prilozhenii-kratkaya-harakteristika-i-kolichestvo-tovara.html
 • turn.bystrickaya.ru/opisanie-zagolovka-tekst-dokumenta.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kompleks-standartov-na-avtomatizirovannie-sistemi-avtomatizirovannie-sistemi.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/valyutnij-kontrol-za-postupleniem-v-rossijskuyu-federaciyu-valyutnoj-viruchki-ot-eksporta-tovarov-chast-5.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obzhd-ekologiya-sh-biologiya-geografiya-stranica-2.html
 • desk.bystrickaya.ru/polyarnaya-pravda-murmansk-188-26122008-etot-ogon-nikogda-ne-pogasnet.html
 • lesson.bystrickaya.ru/pravovoj-poryadok-metodi-i-instrumenti-regulirovaniya-denezhnoj-massi-i-denezhnogo-obrasheniya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnologicheskaya-instrukciya-plazmennaya-svarka-ustanovit-tok-4-ili-5-a-i-napryazhenie-120-140-v-vipolnit.html
 • university.bystrickaya.ru/galimullin-foat-bibliograficheskij-ukazatel-knig-postupivshih-v-biblioteku.html
 • znanie.bystrickaya.ru/akt-selo-celinnij-abzelilovskogo-rajona-respublika-bashkortostan-1-obshie-polozheniya-dokumenti-udostoveryayushie.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-i-predlagaemie-vibori-praktikum-po-psihodiagnostike-deviantnogo-povedeniya-u-trudnih-podrostkov.html
 • shkola.bystrickaya.ru/ocenka-inzhenerno-geologicheskih-i-gidrogeologicheskih-uslovij-rajona-stroitelstva.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.